วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ ตอนที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ม.ค. 2566
จ้างต่อเติมเพิงกันสาดและเทพื้นหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยวังโตน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและน้ำดื่ม ป้ายโครงการฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัลเด็กและเยาวชน วัสดุอุปกรณ์ ใช้ในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (สถ.ศพด.๑) แบบตอกเสาเข็ม บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ม.ค. 2566
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและลดอุบัติหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่๑ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก ฺBrother TH ๒๔๖๐ HL ๒๓๗๐DN ใช้ในกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง