วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก HP CE๒๘๕A ใชในกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ ๒ สายภายในหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๒ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗ สายหนองแสนตอ-บ้านยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๖ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานบ้าน งานครัว ใช้ในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำรถกู้ชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ใช้ในกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง