วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ชั้นเดียว (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในหมู่บ้าน บ้านเจริญศรี หมู่ที่ ๑๐ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในหมู่บ้าน บ้านหนองแสตอ หมู่ที่ ๗ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้า กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในหมู่บ้าน บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้า กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองบัวบ้าน หมู่ที่ ๕ สายรอบบ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้า กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์ตำบลสุมเส้าร่วมใจกำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยทรายอะเบท สร้างเขตพื้นที่ปลอดโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ตำบลสุมเส้าร่วมใจพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย ป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit ATK ตามโครงการคันหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ATK เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ตามโครงการฉีดพ่นน้ำยาเชื้อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ Covid ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๑๖ สายตะวันออกบ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง