วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก ฺBrother TH ๒๔๖๐ HL ๒๓๗๐DN ใช้ในกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อสารส้มก้อนใส และคลอลีนผง เพื่อบำบัดน้ำใช้อุปโภคภายในตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายเตือนจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาฟนะ รถยนต์ ๔ ประตู คันที่ ๑ ทะเบียน กฉ ๔๖๖๑ อด รหัส ๐๐๑ ๔๘ ๐๐๐๑ ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแพงศรี หมู่ที่ ๑๔ สายแพงศรี-นาพัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ ๑๕ สายวังโตน-นาส่อน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างวางท่อกักน้ำและท่อระบายน้ำ บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๘ ( ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อเข็มฉีดยา และไซริงค์ไฟเบอร์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง