วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบูธ ตามโครงการจัดงานประเพณี อำเภอเพ็ญ ๑๑๖ ปี ของดี ๑๒ ท้องถิ่น วันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก Suzuki Carry ทะเบียน ผท ๕๑๙๑ อด รหัส ๐๐๑ ๖๑ ๐๐๐๕ เปลี่ยนยางและน้ำมันเครื่อง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก Suzuki Carry ทะเบียน ผท ๕๑๙๑ อด รหัส ๐๐๑ ๖๑ ๐๐๐๕ เปลี่ยนยางและน้ำมันเครื่อง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗ สายทางโรงสี-หนองนาคำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗ สายหนองแสนตอ-หัวองค์-โคกสว่าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) เพื่อใช้ประจำรถน้ำอเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (เปลี่ยนยางรถยนต์) รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ และรถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ขนาด๒ บาน และตู้กระจกบานเลื่อน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้่อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในสำนักปลัด งานป้องกันฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดเหล็ก เพื่อใช้ในกองสาธารณาสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง