วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก Brother HL ๒๓๗๐DN และ น้ำหมึกเติม Epson เพื่อใช้ในสำนักงานของกองคลัง องค์การ่บริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเจริญศรี หมู่ที่ ๑๐ สายเจริญศรี-วังบักหม้อ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ สายโนนสะอาด-อ่างเก็บน้ำ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ สายโศกดินแดง-วังเดือนห้า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อยางมะตอยสำเร็จ เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเสา้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านแพงศรี ไป โรงเรียนบ้านแพงศรี หมู่ที่ ๑๔ (ตามแบบที่ อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๙ สายโนนหนามแท่ง-หนองบัวบาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง