วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติมเครื่องปริ้น ใช้ในสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น ผ้าต่วน เพื่อใข้ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๘ สายหนองหอย-ห้วยเตย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๒ สายบะตีนนก-ทางหลวง๒๐๒๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๘ สายดงยาง-โนนสร้างคำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังตัดใหม่ บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ ๑๓ สายประปา-นาหนองบง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗ สายหนองแห้ว-บ้านใหม่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการจัดงานประเพณี อำเภอเพ็ญ ๑๑๖ ปี ของดี ๑๒ ท้องถิ่น วันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) และกระดาษA๔ ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยยากไร้ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ น้ำหมึก Epson และตลับหมึก Brother ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง