วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) และกระดาษA๔ ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยยากไร้ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ น้ำหมึก Epson และตลับหมึก Brother ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบูธ ตามโครงการจัดงานประเพณี อำเภอเพ็ญ ๑๑๖ ปี ของดี ๑๒ ท้องถิ่น วันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก Suzuki Carry ทะเบียน ผท ๕๑๙๑ อด รหัส ๐๐๑ ๖๑ ๐๐๐๕ เปลี่ยนยางและน้ำมันเครื่อง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก Suzuki Carry ทะเบียน ผท ๕๑๙๑ อด รหัส ๐๐๑ ๖๑ ๐๐๐๕ เปลี่ยนยางและน้ำมันเครื่อง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗ สายทางโรงสี-หนองนาคำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗ สายหนองแสนตอ-หัวองค์-โคกสว่าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) เพื่อใช้ประจำรถน้ำอเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (เปลี่ยนยางรถยนต์) รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ และรถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ขนาด๒ บาน และตู้กระจกบานเลื่อน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง