วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจ ATK ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเขียน ตามโครงการฝึกอบรมการกำจัดขยะในครัวเรือนกลุ่ม อถล.อาสาสมัครรักษ์โลก ครั้งที่ ๑ ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานใช้ในโครงการจัดเก็บภาษีีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๒ สายวัดโพธิ์ชุม-ซอยมณีแดง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Brother) .ใช้ในสำงาน สำนักปลัด (งานกองทุนขยะ) อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และป้ายโครงการฯ ตามโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ไม้กวาดทางมะพร้าว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ไม้กวาดทางมะพร้าว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ ๑๓ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๕๗.๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง ป้ายโครงการฯ ตามโครงการอบรมทำอาหารไทย กลุ่มอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรม ตามโครงการทำอาหารให้กับกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( ทำหมูสร่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง