วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ จัดหาน้ำดื่มน้ำแข็ง จัดทำอาหารกลางวัน เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี สุมเส้าเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสนามกีฬา ถ้วยรางวัล อุปกรณ์ตกแต่งสนาม ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี สุมเส้าเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืช บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ลึก ๒.๕ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างขุดลอกลำห้วยหินลาย บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแพงศรี หมู่ที่ ๑๔ สายแพงศรี-ห้วยทับถ่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ สายนาตาเพชร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๘๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ สายนาตาเพชร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ สายโนนสะอาด-นาส่อน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ สายนาตาเพชร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง