วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังตัดใหม่ บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๕ สายดอนปู่-ทุ่งนา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ สายภายในหมู่บ้าน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๒ สายนาโพธิ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๙ สายวังเดือนห้า-นาตากัน กว้าง ๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๙๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชห้วยคำแบ้ บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ ลำห้วยคำแบ้ ระยะดำเนินการ ๗๕๐ เมตร ลึก ๒.๕ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๕ สายภายในหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว ของสำนักปลัด งานป้่องกันฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ และแผ่นพับ ตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานทึบ ขนาด ๒ บาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ สายข้างวัดป่าภูนิมิตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง