วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2565
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน พื้นที่ไม่จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓ ๔๒๕๑ อด รหัส ๐๑๑ ๕๕ ๐๐๐๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในสำนักงานสำนักปลัด (งานป้องกันฯ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจสารเสพติด (ยาบ้า) ในปัสสาวะ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร ของกู้ชีพ กู้ภัย (บนเสาวิทยุสื่อสาร รหัส ๑๐๖ ๕๕ ๐๐๐๐๑) องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน ใช้ในสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมสร้างพื้นหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๓๕ อด รหัสคุมครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๒ ๐๐๐๓ (รถกู้ชีพ กู้ภัย คันเก่า) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง