วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่างๆ และของสมนาคุณ ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภายในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า การดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการเรียนรู้ต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างงานฝังกลบบ่อขยะ บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ กว้าง ๑๓ เมตร ลึก 2 เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๘ สายหนองผือน้อย-รอบหมู่บ้าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ลงลูกรังปรับแต่งตลอดสาย (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการฯ ตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงสื่อการเรียนการสอนผลงานเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ป้ายโครงการฯ จัดทำวุฒิบัตรพร้อมกรอบ ตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงสื่อการเรียนการสอนผลงานเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และป้ายโครงการฯ ตามโครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร. ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๘ สายหนองผือน้อย-รอบหมู่บ้าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ลงลูกรังปรับแต่งตลอดสาย (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเจริญศรี หมู่ที่ ๑๐ สายทางเข้าสระหลวงโดยแบ่งเป็น ๒ สายทาง กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ สายสงเปือย-ดงปอ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ ๑๓ สายโรงเรียนโนนสร้างคำ-ป่าช้า กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง