วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๙ สายโนนหนามแท่ง-ห้วยทับถ่าน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ สายสงเปือย-บ้านหนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ สายบะใหญ่-นาบัว กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๕ สายทางเลิงบก-หนองบัวบาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ สายบะหนามแท่ง-ลานอ้อย กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ สายปากคำ-ห้วยหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๘ สายหนองอีกิ้น-ห้วยโจด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างวางท่อกักน้ำและท่อระบายน้ำ บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ ม. (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างขุดลอก กำจัดวัชพืช ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน (อ่างเก็บน้ำห้วยวังโตน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง