วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ป้ายโครงการและจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ ตามโครงการพัฒนาอาชีพและผู้ด้อยโอนกาสทางสัมคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (การทำยาดมสมุนไพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์ตำบลสุมเส้าร่วมใจกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยทรายอะเบท เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการบอรมและวัสดุในการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการพัฒนาอาชีพและผู้ด้อยโอนกาสทางสัมคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (การทำยาดมสมุนไพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ สายทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๙ สายโนนหนามแท่ง-แพงศรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ สายวัดอินทร์เอราวัณ-ป่าช้า กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง ป้ายโครงการ และจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้พิการ และ ผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (การทำลูกประคบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและในการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้พิการ และ ผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (การทำลูกประคบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างขุดลอกลำห้วยทับถ่าน บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ กว้าง ๑๕ เมตร ลึก ๓ เมตร ระยะดำเนินการ ๗๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง