วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จัดหาอาหารว่าง และป้ายโครงการฯ ตามโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (พรมเช็ดเท้าวิถีชาวบ้าน) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกทักษะ ตามโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (พรมเช็ดเท้าวิถีชาวบ้าน) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อสารส้ม คลอลีน กรวดกรองและ ทรายกรอง เพื่อบำบัดน้ำใช้อุปโภคภายในตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้่ายโครงการฯ จัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ ตามโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อต้นพืชสมุนไพร โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำสวนสมุนไพร ตามโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กฉ ๔๖๖๑ รหัส ๐๐๑ ๔๘ ๐๐๐๑ ใช้ในส่วนกลางของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง