วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2566
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดเหล็ก เพื่อใช้ในกองสาธารณาสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุมประจำเดือน ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างขุดลอกลำห้วยวัดตอนบน บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗ ปากห้วยกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ของการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อยาปฏิซีวนะโค ถุงมือ และอื่นๆ ตามโครงการป้องกันและควบคุมและรักษาโรคลัมปี สกิน Lumpy skin DiseaseLSA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอื่นๆ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่ต่ำกว่า ๑๖ นิ้ว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างดงยาง ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๑๖ สายภายในหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๒ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ สายภายในหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๒ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง