วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในกองสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ ระหว่างหมู่บ้าน บ้านดงปอ - บ้านสงเปือย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๒ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗ สายริมฝั่งหนองแสนตอ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๑๖ สายตะวันออกบ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ ระหว่างหมู่บ้าน บ้านดงปอ ไป บ้านสงเปือย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๒ ตารางเมตร
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ รหัส ๐๐๒ ๔๙ ๐๐๐๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และป้ายโครงการฯ ตามโครงการโคกหนองนาโมเดล (การทำปุ๋ยหมัก และตอนกิ่ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และวัสดุในการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการโคกหนองนาโมเดล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ป้ายโครงการฯ และจัดเตรียมสถานที่ทำโครงการฯ ตามโครงการฝึกอบรมการทำยาสมุนไพรพื้นบ้าน (กา่รทำน้ำมันสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการฝึกอบรมการทำยาสมุนไพรพื้นบ้าน (การทำน้ำมันสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง