วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ป้ายเชิญชวนปลูกต้นไม้ ป้ายชุ่มพระบรมฉายาลักษณ์ ตามโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อต้นรวงผึ้ง ตามโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อธงชาติและธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร ตามโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เช่น กรอบรูปรัชกาลที่ ๑๐ สมุดลงนาม พานพุ่ม ฯลฯ ตามโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานใช้ในสำนักงานสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ป้ายโครงการฯ และจัดสถานที่ทำโครงการฯ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบปรระมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการฝึกอบรมหัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ป้ายโครงการฯและจัดสถานที่ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพการจักสาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพการจักสาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง