วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ สายวัดป่า-สงเปือย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ สายวังตะลาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาด ๗๕ นิ้ว ชององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมสามขา ขนาด ๒๔ นิ้ว เพื่อใช้ในห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในสำนักงานกองการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในสำนักงาน สำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับซ่อมแซมประปาสาธรณะภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๑,๑๐,๑๒ และ ๑๙ พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกวัชพืชห้วยนาล้อม-ห้วยคำบึก บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๘ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร ลึก ๑ เมตร ปริมาณงาน ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม.(ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ในการรับรองการประชุมประจำเดือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอเพ็ญ ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๒ ตร.ม. (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง