วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะสำหรับประจำสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ซีซี หรือไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ซีซี หรือไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๘ สายภายในหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และป้ายโครงการฯ ตามโครงการอบรมการนวดสมุนไพร กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (การนวดน้ำมันสมุนไพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุในการอบรมและวัสดุฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการอบรมการนวดสมุนไพร กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (การนวดน้ำมันสมุนไพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ป้ายโครงการฯและจัดเตรียมสถานที่จัดโครงการฯ ตามโครงการอบรมอาชีพให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (การทำลูกประคบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุในการอบรมและวัสดุในการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการอบรมอาชีพให้กับผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (การทำลูกประคบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Broter ใช้ในกองการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง