วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ สายนาตาเพชร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ สายดงปอ-แยกรอยพระบาท กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างทางขยายเขตลูกรัง บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๘ สายหนองผือน้อย-หนองพู่ กว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ ๑๓ สายประปา-นาหนองบก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๙ สายโนนหนามแท่ง-กุดหล่ม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๘๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศในสำนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อครภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลุสมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างทำนบกั้นน้ำห้วยวังบักหม้อ บ้านเจริญศรี หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐.๗ เมตร สูง ๒ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ ๑๕ สายสวนเกษตร-โรงเรียนห้วยวังโตน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังตัดใหม่ บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๕ สายดอนปู่-ทุ่งนา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง