วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สเปรย์เรืองแสง สีชมพู) เพื่อใช้ฉีดพ่นถังขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้าน งานครัว ใช้ในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ใช้ในกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ใช้ในกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อไมโครโฟน แบบไร้สาย(ไมค์ลอย) เพื่อใช้ในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ถ่านชาร์ต ปลั๊กไฟ สายสัญญาณ เพื่อใช้ในกองสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น น้ำหมึกเติม Epson และ wireless uds adapter กองสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ จัดทำเอกสารแผ่นพับ ป้ายถือ ตามโครงการรณรงค์กำจัดยุงลายตัวเต็มวัยป้องกันภัยจาดโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง