วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ สบู่เหลว เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และป้ายโครงการฯ ตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อกรอบรูป สมุดลงนาม และวัสดุอุปกรณ์ใข้ในกิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภููมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อธงพระปรมาภิไธย ส.ก. และธงชาติ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภููมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อลูกประคบสมุนไพรและวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างงานวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒๒๐ ท่อน บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อลอด จำนวน ๑๓ บ่อ และฝาตะแกรงเหล็ก บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๘ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗ สายภายในหมู่บ้าน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๔ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้่ายถือ ป้ายโครงการ ส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา น้ำดื่ม น้ำแข็ง อาหารกลางวัน อาหารว่าง ตามโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้ในการจัดโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศสนา องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) ใช้ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง