วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ ๑๓ สายโรงเรียนโนนสร้างคำ-ป่าช้า กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๒ สายทางภายในหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ ๑๕ สายทางซอยรุ่งอรุณ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ สายแยกทางหลวง ๒๒๕๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ ๒ สายเหล่าเฮีย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างทำนบกั้นน้ำห้วยบง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๒ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มี.ค. 2566
รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
10  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ จัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม แผ่นพับใบความรู้ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์และการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อกากน้ำตาล ถังขยะเปียก ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์และการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง