วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น น้ำหมึกเติม Epson และ wireless uds adapter กองสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ จัดทำเอกสารแผ่นพับ ป้ายถือ ตามโครงการรณรงค์กำจัดยุงลายตัวเต็มวัยป้องกันภัยจาดโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อทรายอะเบท ชนิดที่มีฟอส ตามโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยทรายอะเบทเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อสเปรย์กระป๋องและโลชั่นทากันยุง ตามโครงการรณรงค์กำจัดยุงลายตัวเต็มวัยป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ จัดทำเอกสารแผ่นพับใบความรู้และป้ายถือ ตามโครงการรณรงค์กำจัดยุงลายด้วยทรายอะเบทเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จัดหาอาหารว่างพร้อมเครืองดื่ม ป้ายโครงการฯ จัดเตรียมสถานที่ และเช่าอุปกรณ์ในการอบรม เช่า เตาแก๊ส หม้อ ตามโครงการอบรมการจัดทำอาหารให้กับกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จัดทำป้ายโครงการฯ จัดเตรียมสถานที่ เช่าอุปกรณ์เตาแก๊ส หม้อ ถาด ตามโครงการอบรมการทำขนมไทย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและในการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการอบรมทำขนมไมทย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและวัสดุในการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการอบรมการจัดทำอาหารให้กับกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง