วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ สายเลียบห้วยคำแบ้ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังตัดใหม่ บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๙ สายเลียบห้วยบ้าน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างขุดลอกห้วยหนองแสง บ้านเจริญศรี หมู่ที่ ๑๐ ระยะดำเนินการ ปากห้วยกว้าง ๑๔ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ และจัดทำอาหารกลางวัน อาหารง่างพร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าเวทีและเครื่องเสียง และมหรสพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานกิจกรรมนันทนาการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Brother TN ๒๔๖๐ และ Flash Drive ๓๒ GB ใช้ในกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้าน งานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ อาหารกลางวัน อาหาารว่างพร้อมเครื่องดื่ม อาหารเย็น ตามโครงการตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภายในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า การดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการเรียนรู้ต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง