วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และแผ่นพับ ป้ายไวนิลโครงการฯ ตามโครงการฝึกอบรมการผลิตและการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อัวัสดุและอุปกรณ์ เช่น ไข่ไก่ น้ำปลา กะปิ ขวดพลาสติก น้ำเปล่า ฯลฯ ตามโครงการฝึกอบรมการผลิตและการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการฯ ตามโครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมัก EM เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อหัวเชื้อน้ำหมัก EM กากน้ำตาล ถังบรรจุแบบมีฝาปิด และวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมัก EM เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างขุดลอกลำห้วยหนองขอนกว้าง บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๑๒ เมตร ระยะดำเนินการ ๕๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยนาแค บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๑๒ เมตร ลึก ๒.๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านแพงศรี หมู่ที่ ๑๔ สายแพงศรี-ห้วยทับถ่าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๕ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ สายภายในหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๕ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างขุดลอกลำห้วยวัดตอนล่าง บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๑๒ เมตร ระยะดำเนินการ ๗๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง