วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2566
ซื้อพันธุ์หญ้าแฝก ตามโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างเหมาตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ปฏิบัติงานในด้านการจัดเก็บขยะภายในชุมชนตำบลสุมเส้า ทั้ง 19 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างพนักงานดูแลระบบประปาและเก็บเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 1,19 บ้านสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างเหมาพนักงานดูแลระบบประปาและเก็บเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 10,12 บ้านสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง คนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง