วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนในเขตพื้นรัลผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำออกแบบและจัดพิมพ์โปสเตอร์ปฏิทิน ชนิดแขวน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลสุมเส้า โซน S ม.๑, ม.๑๗, ม.๑๒, ม.๑๙, ๘ กว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๓๓,๕๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต เว็บไซค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน พิ้นที่ไม่จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำผ้าม่านกรองแสงพร้อมวัสดุอุปกรณฺ์ติดตั้ง เพื่อใช้ในห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อใช้ในการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (บ้านหนองแสนตอ หมู่ที ่๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗ ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)