วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
จ้างขุดลอกลำห้วยทับถ่าน บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ กว้าง ๑๕ เมตร ลึก ๓ เมตร ระยะดำเนินการ ๗๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก Brother TN๒๔๖๐ ใช้ในกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ และรถพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งขบวนรถเทิดพระเกียรติ ร.๑๐ ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่พิธีเปิดงาน เช่น ดอกไม้ ผ้าฯ ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายถือ และจัดหาน้ำดื่ม พร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ(รถดับเพลิง) และรถบรรทุกขยะ (รถเก็บขยะ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างขุดลอกลำห้วยทับถ่าน บ้านแพงศรี หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๑๕ เมตร ระยะดำเนินการ ๘๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างขุดลอกลำห้วยมุ่งหน้าทางใต้ดอนย่า บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๑๕ เมตร ระยะดำเนินการ ๔๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น น้ำหมึกเติม EPSON เม้าส์ไร้สาย Flash drive ใช้ในกองสาธารณสุขฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง