วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลสุมเส้า โซน E ม.๓, ม.๔, ม.๕, ม.๙ และ ม. ๑๔ กว้าง ๖ เมตร ยาวรวมทั้งสาย ๒๙,๑๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ป้ายในหลวง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายหยุดตรวจระบบไฟ LED ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
ซื้อต้นไม้ และอุปกรณ์จัดนิทัศการ ตามโครงการจัดกิจกรรม KICK OFF วันดินโลกประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ ๑ ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ใช้งานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างเหมารถขุดและรถแทรกเตอร์ ขุดและไถขยะลงบ่อ บ่อขยะ อบต.สุมเส้า หมู่ที่ ๑ พร้อมไถแต่งรอบบ่อขยะในพื้นที่ ประมาณ ๓๘ X ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๓,๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แบ่งเป็น ๒ ตอน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลสุมเส้า โซน W ม.๒, ม.๑๑, ม.๑๖, ม.๑๐ และหมู่ ๑๕ กว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๓๖,๐๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง