วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2567
ซื้อทรายอะเบท ชนิดที่มีฟอส ตามโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยทรายอะเบทเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด สบู่เหลวล้างมือสำหรับเด็ก เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุมเส้า ปีงประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อน้ำยาพ่นมอกควัน สเปรย์ฉีดยุง บีกเกอร์พลาสติก ถ้วยตวงปริมาตร ตามโครงการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยผป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ สายภายในหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๕ สายภายในหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวิทยุสื่อสาร ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ เพื่อใช้ในงานกู้ชีพ กู้ภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๘ สายภายในหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ สายภายในหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้าง้เหมาในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง