วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗ ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  พ.ย. 2566
ซื้อพันธุ์หญ้าแฝก ตามโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างเหมาตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ปฏิบัติงานในด้านการจัดเก็บขยะภายในชุมชนตำบลสุมเส้า ทั้ง 19 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างพนักงานดูแลระบบประปาและเก็บเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 1,19 บ้านสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง