วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (รถเก็บขยะ) รหัส ๐๑๑-๕๕-๐๐๐๑ ทะเบียน ๘๓-๔๒๕๑ อด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ป้ายโครงการฯ และตกแต่งสถานที่ ตามโครงการอบรมค้าขายออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อเข็มพลาสติก ไซริงค์ ปูนขาว ยาฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์กระจายวีคซีนและรับแจ้งการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว เพื่อใช้ในสำนักขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม เช่น กระเป๋า ปากกา สมุด Flash Drive ตามโครงการอบรมการค้าขายออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและวัสดุในการฝึกทักษะและดูงาน ตามโครงการอบรมเยาวชนเพื่อการจัดตั้งสาเยาวชนตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ศึกษาดูงานโคกหนองนาโมเดล การทำปุ๋ยหมัก ตอนกิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง ป้ายโครงการฯ และตกแต่งสถานที่ ตามโครงการอบรมเยาวชนเพื่อการจัดตั้งสภาเายวชนตำบลสุมเส้า (ศึกษาดูงานโคกหนองนาโมเดล การทำปุ๋ยหมัก ตอนกิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ อาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมฝึกทักษะเสริมเกราะเหล็ก ป้องกันเด็กจมน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก Epson Flash drive เพื่อใช้ในสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง