วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านโนนสะอาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม. (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) สำหรับประมวลผล เพื่อใช้ในงานสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกวัชพืชลำห้วยหินบึก บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัรฑ์สำนักงาน โซฟา ใช้ในกองช่างสำหรับผู้มาติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัรฑ์สำนักงาน พัดลมติดเพดาน สำหรับติดห้องสำนักงาน งานป้่องกันฯ (กู้่ชีพกู้ภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อธงชาติ และธง วปร. เพื่อใช้ในกิจกรรมงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้พลาสติก เพื่อใช้ในกิจกรรม งานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยหินบึก บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านโนนสะอาด-วัดป่าศรีสวรรค์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยนาเลิงเชือก บ้านเจริญศรี หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง