วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมา (เช่า) ชุดนางรำและแต่งหน้านางรำ ในการจัดงาน ประเพณี ?อำเภอเพ็ญ ๑๑๗ ปี ของดี ๑๒ ท้องถิ่น? กำหนดให้มีการรำบวงสรวงพระแม่นางเพ็ญ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๕๕ น. โดยนางรำและสตรีชาวอำเภอเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณี อำเภอเพ็ญ ๑๑๗ ปี ของดี ๑๒ ท้องถิ่น วันที่ ๑๖ ถึง ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบูธ ของดีตำบลสุมเส้าและนิทรรศการคอรโดผัก หมักขยะอินทรีย์ รักษ์โลก ตามโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น อำเภอเพ็ญ ๑๑๗ ปี ของดี ๑๒ ท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ สายแยกสงเปือย-นาบัว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแพงศรี หมู่ที่ ๑๔ สายแพงศรี-ห้วยทับถ่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับซ่อมแซมประปาสาธรณะภายในหมู่บ้าน หมูที่ ๑,๑๐,๑๒ และ ๑๙ พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ สายแยกโรงเรียนสุมเส้า-สี่แยกไปบ้านดุง กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๒ ตร.ม. (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมประปาสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ๑๐ ๑๒ และ ๑๙ ในเขตรับผิดชอบขององคฺ์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเจริญศรี หมู่ที่ ๑๐ สายวัดป่ารวมธรรม-วังบักหม้อ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ สายวัดป่า-สงเปือย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง