วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ และแผ่นพับ ตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีภาวะพึ่งงพิง ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และคนพิการ เช่น สิ่งของจำเป็นดำรงชีพ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ยาสาสัญประจำบ้าน ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยยากไร้ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เปลี่ยนยางนอก รถยนต์ เลขทะเบียน กฉ ๔๖๖๑ อด รหัสครุภัรฑ์ ๐๐๑ ๔๘ ๐๐๐๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว เพื่อใช้ในกิจการงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๕ สายแยกทางหลวง ๒๐๒๒-คุ้มจูมศรี กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๒ ตร.ม. (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมา (เช่า) เครื่องเสียงใช้ในขบวนแห่ ตามโครงการจัดงานประเพณี อำเภอเพ็ญ ๑๑๗ ปี ของดี ๑๒ ท้องถิ่น วันที่ ๑๖ ภุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาตามโครงการจัดงานประเพณี อำเภอเพ็ญ ๑๑๗ ปี ของดี ๑๒ ท้องถิ่น วันที่ ๑๖ ถึง ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลาวัน ตามโครงการจัดงานประเพณี อำเภอเพ็ญ ๑๑๗ ปี ของดี ๑๒ ท้องถิ่น วันที่ ๑๖ ถึง ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง