วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ สายดงปอ-ศาลาแดง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๘ สายคำบึก-นาล้อม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๙ สายโนนหนามแท่ง-แพงศรี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ สายพระธาตุนางขาว-ห้วยนาแค กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ป้ายโครงการฯ และจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จัดทำป้ายโครงการฯ และจัดเตรียมสถานที ตามโครงการอบรมการนวดสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและวัสดุในการฝึกทักษะ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและวัสดุในการฝึกทักษะ ตามโครงการอบรมการนวดสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รูปผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง