วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้อชุดเครื่องแบบ อปพร.ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ขอองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน ๑๔๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยพรมโลก บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ กว้าง ๑๒ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกวัชพืชลำห้วยทับถ่าน ตอนที่ ๒ บ้านแพงศรี หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๑๕ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อยาปฏิชีวนะโค ถุงมือแพทย์ เข็มฉีดยา ฯลฯ ตามโครงการป้องกันและควบคุมและรักษาโรคลัมปี สกิน Lumpy skin Disease LSD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ ผผ ๘๒๖ อด กู้ชีพกู้ภัย รหัส ๐๐๑ ๖๕ ๐๐๐๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ รหัส ๐๐๒ ๔๙ ๐๐๐๑ ขององค์การบริหารส่วรตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในกองสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหวัยวังโตน หลังโรงเรียน หลังโรงฟาร์มไก่ หมู่ ๑๕ บ้านห้วยวังโตน (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง