วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเช็คสภาพรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๔๐ ๐๒๓๒ อด ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๕ ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๙ ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๙ สายซอยนาแค กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ สายข้างที่ทำการ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในสำนักงาน ของ อบต.สุมเส้า จำนวน ๗๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างขุดลอกลำห้วยบอน บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๘ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างขุดลอกลำห้วยคำจำปา บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ ภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง