วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยทับถ่าน ตอนที่ ๒ บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ กว้าง ๑๕ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ สายเลียบห้วยคำแบ้-ทางหลวงสายสุมเส้า กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๒๔๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างเหมานางงามถือป้ายขบวนและนางรำในพิธีเปิดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีสุมเส้าเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ ในวันที่ ๙ มีนาคม ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ พิธิเปิดวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแพงศรี หมู่ที่ ๑๔ สายเลียบห้วยทับถ่าน กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๒๔๐ เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯป้าย ป้่ายต่างๆ และจัดทำอาหารกลางวัน อหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีสุมเส้าเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ ในวันที่ ๙ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ องค์ฺการบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อชุดนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีสุมเส้าเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในกองสารธารณสุขและงานกองทุนขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสนามและวัสดุอุปกรณ์ในพิธีเปิดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีสุมเส้าเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งกับเสาไฟฟ้า ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ LED DL ๕,๐๐๐ W จำนวน ๙๐ ชุด (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าเหล็กและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน ๔๐ ต้น โคมไฟโซล่าเซลล์ LED DL ๕,๐๐๐ วัตต์ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง