วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในกองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองผือ บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๘ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ เปลี่ยนแผงคอยร้อนใหม่ ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถยนต์รับจ้างไม่ประจำทาง (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขัยรถ เพื่อเดินทางไปรับโล่รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕ ที่กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๘ สายดงยาง-รอยพระบาท กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๘ สายดงยาง-วัดป่าชัยมงคล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๙ สายโนนหนามแท่ง-กุดหล่ม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตามแลแบบข้อแข็ง ใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนำตบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง