วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๒ สายนาคำน้อย-วังบาก ยาว ๑,๕๐๐ ม. (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗ สายนอกหมู่บ้าน ยาว ๒,๑๐๐ ม. (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๑๖ ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ ยาวรวม ๙๘ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๘ สายแยกห้วยเตยเชื่อมดงยางไปวัดป่านฤนารท ยาว ๒,๗๐๐ ม. (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ ๑๓ ภายในหมู่บ้าน ยาว ๑๗๙ ม. (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ สายแยกแพล้นคอนกรีตไปวัดมหาโพะิ์พันธ์ถึงห้วยคำแบ้ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อต้นรวงผึ้ง ตามโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง