วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2561
ซื้อตามโครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมัก EM เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อตามโครงการฝึกอบรมการผลิตและจำหน่ายเชื้อราไตรโดเดอร์มา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างเหมาตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียในเครัวเรือนและการฟื้นฟูคุณภาพลำน้ำห้วยหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียในเครัวเรือนและการฟื้นฟูคุณภาพลำน้ำห้วยหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างเหมาตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสริมสร้างปัญญา ด้วยเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสริมสร้างปัญญา ด้วยเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมเปลสแตนเลส ประจำรถกู้ชีพ กู้ภัยของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างขุดลอกลำห้วยโจด บ้านแพงศรี หมู่ที่ ๑๔ ลึก ๒ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ประจำปรพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐ ตามโครงการประดับธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง