วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2561
จ้างเหมาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการประดับธงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และ ปริ้นเตอร์ (กองคลัง) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๐) ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และ ปริ้นเตอร์ (กองช่าง) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อตามโครงการเผ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งแท้งค์หมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการจัดการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมัก EM เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างเหมาตามโครงการฝึกอบรมการผลิตและจำหน่ายเชื้อราไตรโดเดอร์มา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง