วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2561
จ้างงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ ๒ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ สายวังเดือนห้า (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ ๑๕ เส้นกลางบ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๒,๘๑๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และอื่นๆ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ และแผ่นพับใบความรู้ ตามโครงการรณรงค์กำจัดยุงลายตัวเต็มวัยป้องกันภัยไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลายและไข้ซิกา และรณณงค์ตำบลสุมเส้าปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกฯ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน กฉ-๔๖๖๑ อด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง