วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ ๒ ภายในหมู่บ้าน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๑๖ ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ ภายในหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น น้ำหมึก Epson ของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างเหมา ตามโครงการอบรมเยาวชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมเยาวชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมาตามโครกงารฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ตามโครกงารฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในสำนักปลัด ของ อบต.สุมเส้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก น้ำหมึก ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง