วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ ๑๓ ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ ภายในหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๘ ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุม บ้านสุมส้าหมู่ที่ ๑ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างอาสนสงฆ์ศาลาพักศพ บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างเหมาตามโครงการวัยเรียน วัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลโรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเจริญศรี หมู่ที่ ๑๐ ภายในหมู่บ้าน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง