วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๘ สายแยกห้วยเตยเชื่อมดงยางไปวัดป่านฤนารท ยาว ๒,๗๐๐ ม. (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ ๑๓ ภายในหมู่บ้าน ยาว ๑๗๙ ม. (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ สายแยกแพล้นคอนกรีตไปวัดมหาโพะิ์พันธ์ถึงห้วยคำแบ้ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อต้นรวงผึ้ง ตามโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเช็คสภาพรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๔๐ ๐๒๓๒ อด ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๕ ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๙ ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๙ สายซอยนาแค กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง