วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2561
จ้างเหมาตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสริมสร้างปัญญา ด้วยเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสริมสร้างปัญญา ด้วยเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมเปลสแตนเลส ประจำรถกู้ชีพ กู้ภัยของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างขุดลอกลำห้วยโจด บ้านแพงศรี หมู่ที่ ๑๔ ลึก ๒ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ประจำปรพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐ ตามโครงการประดับธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๒ สายนาคำน้อย-วังบาก ยาว ๑,๕๐๐ ม. (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗ สายนอกหมู่บ้าน ยาว ๒,๑๐๐ ม. (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๑๖ ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ ยาวรวม ๙๘ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง