วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2561
ซื้อต้นกล้าไม้เศรษฐกิจ ฯลฯ ตามโครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการปลูกป่า ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง ตามแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมา ตามโครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการปลูกป่า ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง ตามแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานทึบ 2 บาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (แบบตั้งโต๊ะ) และ ปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๐) ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างโครงการฝึกทักษะเสริมเกราะเหล็ก ป้องกันเด็กจมน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกทักษะเสริมเกราะเหล็ก ป้องกันเด็กจมน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างเหมาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการประดับธงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และ ปริ้นเตอร์ (กองคลัง) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๐) ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง