วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาตามโครงการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น สายสัญญาณ กล้องวงจรปิด ,ถ่านชาร์ต ,ม้วนสายไฟ ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างเหมาขุดเกลี่ยขยะ และสูบระบายน้ำ บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฯ และอาหาร ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถแบคโฮและบรรทุกในการกำจัดผักตบชวา ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้าย ,อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ตามโครงการประดับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.กซเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง