วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) จำนวน ๒๓ รายการ (ตามรายระเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในงานของกองการศึกษา จำนวน ๗๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในสำนักปลัด อบต.สุมเส้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างขุดลอกลำห้วยบ้าน ตอนล่าง บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ -๔๖๖๑ อุดรธานี จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง(รถทัวร์) ไป-กลับ อุดรธานี - อุบลราชธานี ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเปลี่ยนขยะเป็นเงินทองคุ้มครองชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนสายลำห้วยนาแค บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๒ พร้อมปรับแต่งตลอดสาย ยาว ๑๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ตามโครงการตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเปลี่ยนขยะเป็นเงินทองคุ้มครองชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางต่างๆ ) ของอบต.สุมเส้า จำนวน ๑๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง