วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2561
จ้างเหมา ตามโครงการอบรมเยาวชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมเยาวชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมาตามโครกงารฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ตามโครกงารฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในสำนักปลัด ของ อบต.สุมเส้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก น้ำหมึก ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมา ตามโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อกระเป๋าผ้าและอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง