วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ ๒ สาย คำปลากั้ง-หนองผือ ตำบลสร้างแป้น ระยะทาง ๓,๒๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างขุดกลบบ่อขยะประจำตำบลสุมเส้า กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๒.๕ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้า กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถภายในองคืการบริหารส่วนตำบลสุมเส้า (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกตร บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ ๒ สายเหล่าเฮีย-คำปลากั้ง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างขุดลอกหน้าฝายเก่า-สะพานคำแบ้ บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และน้ำดื่ม ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสุมเส้าเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ในวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสุมเส้าเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ในวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อชุดนักกีฬา และอุปกรณ์กีฬา สำหรับการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสุมเส้าเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุในการเตรียมสนามกีฬา ถ้วยรางวัล และวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่ง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสุมเส้าเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง