วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้าย ,จัดทำอาหาร ตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัย คนปลอดโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
วัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกายสบายชีวี ตามวิถีวันทำงาน
3  ก.ย. 2561
ซื้ออบรมสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัย คนปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในงานของสำนักงานของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว สำหรับใช้ใน อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗ ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ ๑๓ ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ ภายในหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๘ ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง