วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถแบคโฮและบรรทุกในการกำจัดผักตบชวา ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้าย ,อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ตามโครงการประดับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.กซเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อต้นกล้าไม้เศรษฐกิจ ฯลฯ ตามโครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการปลูกป่า ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง ตามแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมา ตามโครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการปลูกป่า ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง ตามแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานทึบ 2 บาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (แบบตั้งโต๊ะ) และ ปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๐) ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างโครงการฝึกทักษะเสริมเกราะเหล็ก ป้องกันเด็กจมน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง