วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก น้ำหมึก ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมา ตามโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อกระเป๋าผ้าและอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาตามโครงการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น สายสัญญาณ กล้องวงจรปิด ,ถ่านชาร์ต ,ม้วนสายไฟ ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างเหมาขุดเกลี่ยขยะ และสูบระบายน้ำ บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฯ และอาหาร ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง