วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน ตุลาคม ๖๒ ถึง กุมภาพันธ์ ๖๓ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ในเขตอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๑๖ เจาะบ่อบาดาลมาตรฐาน ขนาด ๖ นืิ้ว พร้อมปรับเปลี่ยนวัสดุถังกลองและอุปกรณ์ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดและซุ้มสัญลักษณ์ ตามโครงการทำความสะอาดครั้งใหญ่ สร้างวินัย ๕ส Big Cleaning Day กิจกรรม ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Udon Go clean โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและโปสเตอร์ สำหรับกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่องดื่ม และป้ายโครงการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดหน้ากาก ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดหน้ากาก ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากาก ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง(ตามรายละเอียดและเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภค-บริโภค และวัสดุเครื่องเขียน ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยยากไร้ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ จัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง