วันที่
ชื่อเรื่อง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในงานของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง บ้านเจริญศรี หมู่ที่ ๑๐ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำหน้ากากผ้า ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้หน้ากากอนามัยชนิดผ้าป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างขัดพื้น ขัดเงา อาคารองคืการบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ตั้งแต่ชั้น ๒ ลงมาถึงชั้นล่าง รวมพื้นที่ทั้งหมด ๑๑๘ ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ของกองช่าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ของกองสวัสดิการสังคม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ของสำนักปลัด จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง