วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุม (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ ๑๓ สายโนนสร้างคำ-หนองแดง (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น น้ำหมึกเติม Epson ,Toner Brother , Toner HP CE285A ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อชุดสำหรับใส่ดับเพลิง ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องช่วยดับเพลิง สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ให้กับเจ้าหน้าที่ ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU ของกองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU ชนิดแขวน ของสำนักปลัด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำสังฆทาน ตามโครงการ เข้าวัดทุกวันพระใหญ่ ขึ้น ๑๕ ค่ำ แรม ๑๕ ค่ำ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ ๑๓ สายหนองหวาย-โคกสว่าง ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง