วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง คนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ปฏิบัติงานในด้านการจัดเก็บขยะภายในชุมชนตำบลสุมเส้า ทั้ง 19 หมู่บ้าน ขององค์การ่บริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ปฏิบัติงานในด้านการจัดเก็บขยะภายในชุมชนตำบลสุมเส้า ทั้ง 19 หมู่บ้าน ขององค์การ่บริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ สายดงยาง-ห้วยวังโตน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (รถเก็บขยะ) รหัส ๐๑๑-๕๕-๐๐๐๑ ทะเบียน ๘๓-๔๒๕๑ อด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ป้ายโครงการฯ และตกแต่งสถานที่ ตามโครงการอบรมค้าขายออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง