วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ใช้ในงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit ATK เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกเครื่องปริ้น ฺBrother และ HP CE285A ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้าและนายกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาาน เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำฉากกั้น เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใช้ในการเลือกตั้งสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้าและนายกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ คู่มือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ป้ายไวนิลหน้าหน่วยเลือกตั้ง แถบกั้นและพลาสติกใสหนาพิเศษ ใช้ในการเลือกตั้งสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้าและนายกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์การตรวจหาเชื้อ ATK เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ผลการนับคะแนนผู้สมัครนายกฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ในการเลือกตั้งนายฯและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ในวัน ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ และนายกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง